Πολυεθνική ομάδα επιστημόνων θαλάσσιας βιολογίας προσκεκλημένοι του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» βρέθηκε στους Φούρνους Κορσεών για το 1ο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Workshop με θέμα την πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων στην εφαρμογή μεθόδων καταγραφής των πληθυσμών της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η συνάντηση εργασίας επιστημόνων της Μεσογείου στον τομέα των ειδικά προστατευόμενων περιοχών που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ εντάσσεται στις συνέργιες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο με διεθνείς οργανισμούς και κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο,  με στόχο την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην προστασία των ελληνικών θαλασσών.  Στη συνάντηση εργασίας (5  – 9 Ιουνίου) συμμετείχαν επιστήμονες από: Κροατία, Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Τυνησία, Λιβύη και Ελλάδα.  Το εκπαιδευτικό workshop για τη Μεσογειακή Φώκια επικεντρώθηκε στους παρακάτω στόχους:

  • Διάχυση της επιστημονικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα  Πληθυσμιακής καταγραφής και έρευνας πεδίου (με τη χρήση καμερών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων) και η πρακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιστημόνων στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ των επιστημόνων με στόχο την ανάπτυξη κοινού συστήματος καταγραφής του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας σε όλη τα κράτη της Μεσογείου όπου εντοπίζονται πληθυσμοί της μεσογειακής φώκιας, καθώς και τη σύνταξη πρωτοκόλλου για μια κοινή μεσογειακή δράση.
  • Ανάδειξη της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η συνεργασία με την τοπική κοινωνία στο πεδίο της εκτίμησης της κατάστασης του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας σε μια περιοχή αλλά και της αποτελεσματικής προστασίας της
  • Αναζήτηση λύσεων σε συνεργασία με τις τοπικές αλιευτικές κοινωνίες στο ζήτημα των άμεσων ή έμμεσων αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία από τα θαλάσσια θηλαστικά.

Η επιστημονική συνάντηση του RAC/SPA των Ηνωμένων Εθνών συμπίπτει χρονικά με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αλιευτικής Έρευνας του Αρχιπελάγους στους Φούρνους Κορσεών (http://bit.ly/JWTK1y), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης συν-διαχειριζόμενης αλιευτικής ζώνης στην Ελλάδα. Η σύμπραξη και η συνεργασία που υπάρχει ήδη με την τοπική κοινωνία για την εξάλειψη της παράνομης και καταστροφικής αλιείας στην περιοχή και την προώθηση της αειφόρου αλιείας αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη στην προσπάθεια να απαλειφθεί το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ αλιέων και θαλάσσιων θηλαστικών που προκύπτει από την κατακόρυφη μείωση των ιχθυαποθεμάτων.