Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος

Η Δράση μας

Η προστασία της βιοποικιλότητας στη βορειοανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις ελληνικές θάλασσες και νησιά, συνδυάζοντας εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, εκπαίδευση, δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που συνδυάζει τη διαθεματική επιστημονική έρευνα με την αποτελεσματική δράση για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων από το 1998.

Η συνεργασία αυτή δημιουργεί μια στρατηγική βάση που διευκολύνει και ενισχύει τις δράσεις του Ινστιτούτου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντάς μας να προστατεύσουμε τη θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα από τη διαρκώς αυξανόμενη ανθρώπινη παρέμβαση.

Πεδία δράσης

Προστασία θαλάσσιων θηλαστικών
Προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων
Εργαστηριακή έρευνα με εφαρμογές στην προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων
Προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Ενεργοποίηση τοπικών κοινωνιών και δράσεις ευαισθητοποίησης
Δημιουργία του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου

Χρησιμοποιούμε την επιστημονική μας γνώση για:

  • Την ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων διαχείρισης και προστασίας που στοχεύουν στην υπεράσπιση των ενδιαιτημάτων και ειδών του Αιγαίου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες. Τα σχέδια αυτά μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου.
  • Την αποτροπή καταστροφικών πρακτικών, όπως η παράνομη αλιεία, οι εκρήξεις στη θάλασσα, η ρίψη αποβλήτων, η θαλάσσια ρύπανση, η διάβρωση των παραλιών, η υπερεντατική υπερβόσκηση και η συνεπαγόμενη διάβρωση, καθώς και άλλες απειλές για τη βιοποικιλότητα.
  • Την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των πολυμέσων και των έντυπων μέσων ενημέρωσης. Στόχος μας είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πώς μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των φυσικών πόρων.
TOP