Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος στη Βενετία στη συνάντηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία στη Μεσόγειο (MEDAC)

 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Βενετία η συνάντηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία για τη 

Μεσόγειο (MEDAC), μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», ο μοναδικός ελληνικός περιβαλλοντικός φορέας και ένας από τους 4 συνολικά στη Μεσόγειο που έχουν δικαίωμα ψήφου στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Σκοπός της συνάντησης ήταν μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση νέων λύσεων και εργαλείων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη διακρατικών λύσεων διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων με βάση την «οικοσυστημική προσέγγιση».

Είναι πλέον κατανοητό από όλους ότι τα ισχύοντα πλαίσια και οι μηχανισμοί διαχείρισης της αλιείας δεν φέρνουν αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της συνεχούς υποβάθμισης των Μεσογειακών ιχθυαποθεμάτων. Παρόλο που οι ευρωπαϊκές αρχές αναγνωρίζουν ότι περισσότερο από 90% των μεσογειακών αλιευμάτων έχουν υπεραλιευθεί, η αργή γραφειοκρατική προσέγγιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την αλιευτική διαχείριση δεν συμβαδίζουν με το ρυθμό κατάρρευσης των ιχθυαποθεμάτων, ενώ τα κράτη-μέλη, ιδίως στη Μεσόγειο δεν έχουν λάβει ακόμα αποτελεσματικά μέτρα αλιευτικής διαχείρισης.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και οι άλλοι περιβαλλοντικοί φορείς, καθώς και πολλοί αλιευτικοί φορείς που είναι μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, τονίζουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να αναμένουμε αποτελέσματα από θεωρητικές προσεγγίσεις μαθηματικών μοντέλων για την αλιεία που δεν αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες. Όταν αυτά δε συσχετίζονται με στοιχεία πεδίου, αναπόφευκτες είναι οι ξεκάθαρες αναντιστοιχίες ανάμεσα στα μοντέλα, τα διαχειριστικά εργαλεία και την πραγματικότητα. Έτσι, ως αποτέλεσμα πολλά από τα προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα είναι αδύνατον να εφαρμοστούν στην πράξη, ενώ χάνεται πολύτιμος χρόνος, καθώς τα ιχθυαποθέματα της Μεσογείου συρρικνώνονται ανησυχητικά.