Στις 10/6 μέλη της ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους είχαν συνάντηση με την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Μαρία Δαμανάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Επιτρόπου και των συνεργατών της για τα παρακάτω θέματα θαλάσσιας προστασίας που καταγράφονται και μελετώνται ως τομείς προτεραιότητας από τις ερευνητικές ομάδες του Αρχιπελάγους:

1. «Πειρατική» αλιεία από νόμιμα σκάφη στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο: Παραδείγματα από καταστροφικές και παράνομες πρακτικές αλιείας που υλοποιούνται ακόμα και από σκάφη που λαμβάνουν ευρωπαϊκές και κρατικές επιχορηγήσεις. Τρόποι περιορισμού τους.

2. Απειλές – παράγοντες υποβάθμισης που αντιμετωπίζουν τα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα των ελληνικών θαλασσών. Προστασία των άμεσα απειλούμενων ειδών: Μεσογειακή φώκια και Κοινό δελφίνι.

3. Ανάγκη αναβάθμισης του μηχανισμού παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (VMS) – παραδείγματα της ισχύουσας ανεπαρκούς λειτουργίας του.

4. Ανάγκη εναρμονισμού της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία, και κυρίως με τον ΕΚ 1967/06 – κύρια προβλήματα που προκύπτουν από τον μη- εναρμονισμό, στις ελληνικές θάλασσες.

5. Ανάγκη εύρεσης τρόπου έμμεσης υποστήριξης των αλιέων που υφίστανται καταστροφές στα αλιευτικά τους εργαλεία από θαλάσσια θηλαστικά.

6. Ανάγκη διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και εναρμονισμού ανάμεσα στα μέτρα διαχείρισης αλιείας. Δημιουργία σχετικής ομάδας εργασίας για την προώθηση της συνεργασίας.

7. Το πρόβλημα της εντατικής υπεραλίευσης του ξιφία, που προκύπτει από την παντελή έλλειψη μέτρων διαχείρισης και την κατάργηση του ελάχιστου αλιεύσιμου μεγέθους.

8. Μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Καθορισμός των ποσοστώσεων και με βάση περιβαλλοντικά – κοινωνικά κριτήρια. Αποκλεισμός/περιορισμός σκαφών που παρουσιάζουν παραβατικότητα

9. Μέτρα Διαχείρισης για την κίνηση των πλοίων στο Αιγαίο και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ναυτικού ατυχήματος. Παρουσίαση δεδομένων από 24ωρη καταγραφή κίνησης εμπορικών πλοίων στο Αιγαίο – επικίνδυνες πορείες και φορτία, ανεπάρκεια μηχανισμού αντιμετώπισης. Καθορισμός ζωνών κυκλοφορίας και αποτελεσματικών μηχανισμών αντιμετώπισης σε περίπτωση ατυχήματος. Πρόταση σχεδιασμού εθνικής στρατηγικής για την αποτροπή οικολογικής καταστροφής στο Αιγαίο.    Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε η παροχή από μέρους του Αρχιπελάγους, λεπτομερών αναφορών σε επιλεγμένα από τα παραπάνω θέματα, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα της Επιτρόπου. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι μία χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει ζωτικά συμφέροντα πάνω στην αλιεία και τη ναυτιλία εκπροσωπείται από ελληνίδα Επίτροπο.

Θεωρούμε ότι οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και η γενικότερη στάση της κας Δαμανάκη είναι προς την σωστή κατεύθυνση, κυρίως όσον αφορά στην παύση των παρεκκλίσεων για την εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού για την αλιεία στη Μεσόγειο και για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η υπεραλίευση του τόνου.

Τα παραπάνω συνιστούν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την ανάσχεση της συνεχιζόμενης εξάντλησης των θαλάσσιων πόρων.