Το Αρχιπέλαγος συμμετείχε στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου στη Μήλο υπό την αιγίδα του Δήμου Μήλου, του Πανεπιστήμιου Πειραιά, του Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/ SPA) της UNEP, της MedPAN και της Agence des aires marines protégées. Στη συνάντηση συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα θέματα που αφορούν στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές.

Στην εισήγηση της, η Αναστασία Μήλιου (Συντονίστρια Δράσεων Προστασίας του Αρχιπελάγους), αναφέρθηκε αναλυτικά στην άμεση ανάγκη ανάπτυξης Συν-διαχειριζόμενων Περιοχών Αλιείας στις ελληνικές θάλασσες, ως μέτρο για την ανάκαμψη της συνεχώς υποβαθμισμένης παραγωγικότητας των ελληνικών θαλασσών και ιχθυαποθεμάτων. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα ανεπαρκών πρακτικών προστασίας στα υπάρχοντα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα και τονίστηκε η άμεσα ανάγκη σχηματισμού μίας Νέας Γενιάς Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα.

Επίσης, σημαντικό μέρος της εισήγησης αφιερώθηκε στην προτεινόμενη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Αντιμετώπιση του Υψηλού Ρίσκου Ναυτικού Ατυχήματος στο Αιγαίο, και τον αυξανόμενο κίνδυνο ανυπολόγιστης οικολογικής και οικονομικής καταστροφής που απειλεί το Αιγαίο, με την απουσία μέτρων και μηχανισμών, που να αποτρέπουν πιθανό θαλάσσιο ατύχημα.

Κοινή παραδοχή όλων των παρευρισκομένων στην Ημερίδα ήταν ότι το καθεστώς των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών μπορεί να αποτελέσει τοπικό καταλύτη για δράσεις και πρακτικές στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Επίσης αναγνωρίστηκε η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέχρι το 2012, προκειμένου να σταματήσει η καταστροφή ευαίσθητων παραγωγικών και προστατευόμενων οικοσυστημάτων καθώς και η ανεξέλεγκτη υπεραλίευση των ιχθυαποθεμάτων και να προστατευθούν ο πλούτος των θαλασσών και οι θέσεις εργασίας στην αλιεία και τον τουρισμό.

Σε ό, τι αφορά το ερευνητικό κομμάτι, που αποτελεί και τον τομέα όπου το Αρχιπέλαγος μπορεί να προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες και σημαντικότατες πληροφορίες (δεδομένου ότι η θαλάσσια ερευνητική του ομάδα εργάζεται χειμώνα-καλοκαίρι δίπλα στα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες), τονίστηκε η ανάγκη συλλογής επιστημονικών πληροφοριών για την επιλογή και χαρτογράφηση των περιοχών που χρήζουν προστασίας.

Με βάση αυτά τα επιστημονικά στοιχεία θα δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων, θα αναδειχθούν τάσεις, θα οριοθετηθούν προστατευόμενες περιοχές αλιείας, θα δημιουργηθούν ζώνες χρήσεων και θα αναπτυχθούν και εφαρμοστούν σχέδια διαχείρισης αυτών. Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη βελτίωσης της δικτύωσης των ενδιαφερομένων φορέων και οργανισμών για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας, ερευνητικών δεδομένων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.