Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη συνάντηση του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της ΕΕ για την Αλιεία στη Μεσόγειο (MEDAC), μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», η μοναδική ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση και μία από τις 3 συνολικά στη Μεσόγειο, με δικαίωμα ψήφου στο γνωμοδοτικό συμβούλιο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η σύνταξη πρότασης τροποποίησης προς την τελευταία Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων [COM (2016) 134 final 2016/0074(COD)].

Στην εν λόγω συνάντηση το MEDAC προσπάθησε να συνθέσει ένα σύνολο σχολίων, συστάσεων και προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχικά, συζητήθηκαν τα προβλήματα που ανακύπτουν με την τελευταία Πρόταση Κανονισμού και αυτά συνοψίζονται μερικώς στη δυσκολία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων που ως τώρα έχουν καταστήσει τις προηγούμενες 2 προτάσεις αποτυχημένες (2002, 2008), στην πολυπλοκότητα αλλά και την έλλειψη ευελιξίας αυτών, στην ανεπαρκή συμμετοχή των βασικών συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά κυρίως στην ανάγκη περιφερειοποίησης ως ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει πιο κοντά τη διαχείριση της αλιείας με τις ειδικές απαιτήσεις των επιμέρους περιοχών.

Οι προτάσεις του συμβουλίου γι’ αυτά τα ζητήματα και για την υλοποίηση μιας αναγκαίας νέας προσέγγισης περιλαμβάνουν αναφορικά, την απλοποίηση-μείωση των τεχνικών μέτρων, την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης προσέγγισης για τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων (συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης του προβλήματος των απορρίψεων), την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών), αλλά και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (πχ: εξάλειψη των παρεαλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών), διαφυλάσσοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας στον τομέα.

Είναι παράδοξο πως σε μία χώρα η οποία ως ένα σημείο στηρίζει τον πρωτογενή τομέα παραγωγής της στην αλιεία, όπως επίσης σε μία χώρα με σπουδαίο φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον, εκπροσωπείται ανεπαρκώς σε συζητήσεις τόσο σημαντικές για τα θέματα αυτά. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως οι προτάσεις και οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται «ερήμην» των θιγόμενων ενδιαφερόμενων ομάδων πολλά χρόνια τώρα από τα Κράτη Μέλη, και σκοπό μας αποτελεί η αναστροφή του κλίματος, ώστε να αρχίσει να εκπροσωπείται δυναμικά στις γνωμοδοτήσεις η κοινωνία καθώς και το περιβάλλον που θίγονται άμεσα. Άλλωστε, ο ρόλος και οι βασικές δράσεις του Αρχιπελάγους βασίζονται πάντα σε αυτή τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης και προστασίας που στοχεύουν στην προστασία ενδιαιτημάτων και ειδών του Αιγαίου, γεγονός που αποτελεί την κινητήρια δύναμη αλλά και το αδιαμφισβήτητο όπλο μας.