Η Αναστασία Μήλιου από το Αρχιπέλαγος, χρήστηκε Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ε.Ε., για την προώθηση της Aειφόρου Θαλάσσιας Πολιτικής. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε., επιχειρώντας να αξιοποιήσει την εμπειρία εξειδικευμένων επιστημόνων δημιούργησε το θεσμό του Πρεσβευτή Θαλάσσιας Πολιτικής, επιλέγοντας από κάθε χώρα 2 εκπροσώπους με γνώση και δράση σε καίριους τομείς που έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Τρικιριώτης Λευτέρης – Η Αναστασία Μήλιου από το Αρχιπέλαγος, χρήστηκε Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ε.Ε., για την προώθηση της Aειφόρου Θαλάσσιας Πολιτικής.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αλιεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ευρώπης απειλούνται και υποβαθμίζονται σε ανησυχητικό βαθμό. Η Ε.Ε. προσπαθεί να θέσει τις βάσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό των νέων προσπαθειών της, αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνεται και η Πράσινη Βίβλος για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ). Εν τούτοις η ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων στα παραπάνω πλαίσια, καθίσταται δυσλειτουργική, εξαιτίας της γραφειοκρατείας και της συμμετοχής πολλών υπηρεσιών που δεν έχουν εξειδίκευση επί των ζητημάτων της αλιείας και θαλάσσιας προστασίας.

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε., επιχειρώντας να αξιοποιήσει την εμπειρία εξειδικευμένων επιστημόνων δημιούργησε το θεσμό του Πρεσβευτή Θαλάσσιας Πολιτικής, επιλέγοντας από κάθε χώρα 2 εκπροσώπους με γνώση και δράση σε καίριους τομείς που έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στα πλαίσια του ρόλου τους οι Πρεσβευτές Θαλάσσιας Πολιτικής καλούνται να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. και τους εμπλεκόμενους φορείς (*) των χωρών τους, καθώς και το ευρύ κοινό. Βασικός τους στόχος είναι να αυξήσουν το συντονισμό των υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και να προωθούν από την Ε.Ε. στους εμπλεκόμενους και αντίστροφα, σχετικά θέματα και προτεινόμενες λύσεις. Γι’ αυτούς τους σκοπούς επιλέχθηκαν 2 σημαντικοί φορείς από κάθε χώρα για τη δημιουργία του θεσμού των πρεσβευτών και την προώθηση της Αειφόρου Θαλάσσιας Πολιτικής.
Εκπροσωπώντας την Ελλάδα επιλέχθηκε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με πρεσβευτή τον κ. Βαγγέλη Παπαθανασίου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, ένας από τους πλέον δραστήριους θαλάσσιους επιστήμονες στην Ελλάδα. Ως ερευνητικός, μη-κυβερνητικός φορέας, επιλέχθηκε το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου, με πρέσβειρα την Αναστασία Μήλιου, Συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας & Δράσεων Προστασίας του Αρχιπέλαγος, τα τελευταία 7 χρόνια.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ουσιαστική προστασία των Ευρωπαικών Θαλασσών, αποτελεί κοινό στόχο όλων. Πέρα από τις καλές προθέσεις και θεωρητικά πλάνα προστασίας και αειφόρου διαχείρισης, το ζητούμενο είναι πως όλα αυτά θα βρουν πραγματική εφαρμογή, πρωτού η κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων γίνει μη-αναστρέψιμη.

(*) επιστήμονες, αλιείς, αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες νησιωτικών/παρτάκτιων περιοχών, έμποροι θαλάσσιων και σχετικών προϊόντων, επαγγελματίες θαλάσσιου τουρισμού