Ερευνητές της θαλάσσιας ομάδας του Αρχιπελάγους καταγράφουν σε καθημερινή βάση την αλιευτική παραγωγή σε διάφορες περιοχές της Σάμου και κυρίως στην περιοχή του Μαραθοκάμπου.

Παράλληλα γίνεται μελέτη των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της μικρής κλίμακας αλιείας στην περιοχή και εκτιμάται ο ρυθμιστικός παράγοντας της αλιευτικής δραστηριότητας στον καθορισμό του βιοτικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας.

Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται:

• στην καταγραφή των βιολογικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της παράκτιας αλιείας,

• στη μετέπειτα αξιοποίηση των δεδομένων για την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης που θα προωθεί επιλεκτικές αλιευτικές πρακτικές

• στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της αλιείας στην περιοχή, και στον καθορισμό πεδίων για τα διάφορα αλιευτικά εργαλεία.

Μεσοπρόθεσμος στόχος της μελέτης είναι, ο κόλπος του Μαραθοκάμπου να αποτελέσει την πρώτη πιλοτική ζώνη αλιευτικής διαχείρισης στο Αιγαίο και παράλληλα, στοιχείο αναφοράς για αντίστοιχου τύπου εφαρμογές και σε άλλες νησιωτικές κοινωνίες. Τα σπάνια χαρακτηριστικά της περιοχής, όσον αφορά στην παραγωγικότητα του ζωοπλαγκτόν και των ιχθυαποθεμάτων και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του κόλπου ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της έρευνας.

Παράλληλα, η άψογη συνεργασία με το σύνολο των αλιέων και με την τοπική αυτοδιοίκηση επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης. Η καθημερινή επαφή, η παροχή δεδομένων, πληροφοριών ακόμα και σκαφών για τις ανάγκες της έρευνας εμφανίζουν μία κατάσταση ώριμη που μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι δυνατή η συνδιαχείριση αλιευτικών πόρων με γνώμονα την προστασία των ιχθυαποθεμάτων.