Συνεχίζεται σε καθημερινή βάση από την ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους, η καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή της ΝΔ Σάμου. Η προσπάθεια αυτή, που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μήνες γίνεται με τη θερμή συνεργασία των παράκτιων αλιέων της περιοχής, οι οποίοι επιτρέπουν στους ερευνητές του Αρχιπελάγους να καταγράφουν καθημερινά την παραγωγή και τη σύνθεση των αλιευμάτων τους (τόσο αυτών που αλιεύονται νόμιμα, όσο και αυτών που αλιεύονται παράνομα – για να μπορέσει να σχηματιστεί μία πραγματική εικόνα της παραγωγής και των επιπτώσεων της παράκτιας αλιείας).

Παράλληλα, ελλείψει ιστορικών δεδομένων αλιευτικής παραγωγής, συγκεντρώνονται από τους αλιείς πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την αλιευτική παραγωγή των προηγούμενων δεκαετιών.

Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός πιλοτικού πλαισίου αυτοδιαχείρισης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και η σχεδίαση της πρώτης στην Ελλάδα, αυτοδιαχειριζόμενης προστατευόμενης περιοχής αλιείας.

Η στενή και καθημερινή συνεργασία του Αρχιπελάγους με τους αλιείς της περιοχής, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι βασική προϋπόθεση για την αποδοχή και ανάπτυξη ουσιαστικών μέτρων αειφόρου διαχείρισης. Η πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου προστασίας στοχεύει πέρα από την περιοχή της Σάμου, να έχει μετέπειτα εφαρμογή και σε άλλες περιοχές των ελληνικών θαλασσών.

Παράλληλα, το Αρχιπέλαγος μέσω της μελέτης «Παραγωγή και σύνθεση των αλιευμάτων της παράκτιας αλιείας, στο Αν Αιγαίο» που υπέβαλε στη Διεθνή Επιτροπή για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM), θα συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει ο διεθνής οργανισμός στην Βενετία στις 10-14 Μαΐου.

Το συνέδριο αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση θαλάσσιων επιστημόνων της Μεσογείου (στη Βενετία θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 900 επιστήμονες) και η θεματολογία των παρουσιάσεων καλύπτει όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος της περιοχής (αλιεία, ωκεανογραφία, ρύπανση, θαλάσσια χλωρίδα & πανίδα κ.α.).