Τις τελευταίες ημέρες, η ομάδα Χερσαίας Προστασίας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος καταγράφει την υδρόβια ορνιθοπανίδα σε υγρότοπους της Σάμου. Ένας μεγάλος αριθμός σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πτηνών βρίσκουν εδώ ένα ασφαλές καταφύγιο καθώς και έναν ιδανικό τόπο διαχείμανσης, διατροφής ή αναπαραγωγής. Οι υδροβιότοποι αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και κατά την ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο.

Το δίκτυο των μικρών, υφάλμυρων υδροβιότοπων, στην περιοχή Ποτοκάκι του Πυθαγορείου (εικόνα), χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα, αλλά και ιστορική σημασία. Ο προσεκτικός επισκέπτης θα παρατηρήσει πολλά είδη μέσα στη βλάστηση των υδροβιότοπων. Αυτά τα μικρά αλλά σημαντικά οικοσυστήματα, δυστυχώς, ενώ αποτελούν προστατευόμενες περιοχές, οι νόμοι δεν καλύπτουν επαρκώς την προστασία τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται συνεχώς από ανθρωπογενείς επεμβάσεις όπως η ρίψη μπάζων και το κυνήγι.