Κοινή Δήλωση 38 Περιβαλλοντικών Φορέων για τις Εξορύξεις σε Βαθέα Ύδατα

Η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιων Βυθών (International Seabed Authority – ISA) συνέταξε πρόσφατα το προσχέδιο που θα καθορίσει τους κανονισμούς για την εξερεύνηση βαθέων υδάτων για υδρογονάνθρακες για την περίοδο 2019-2023.

Καθώς ζητήθηκε γνωμοδότηση περιβαλλοντικών φορέων επί του προσχεδίου, 38 εξειδικευμένοι περιβαλλοντικοί φορείς από την Ε.Ε. και διεθνώς, στους οποίους συμμετέχει και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, απέστειλαν κοινή δήλωση, καθώς στο προσχέδιο δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματική προστασία των ευαίσθητων οικοτόπων που βρίσκονται στα βαθιά νερά.

Με την επιστολή αυτή οι 38 περιβαλλοντικοί φορείς ζητούν από τη Διεθνή Αρχή Θαλάσσιων Βυθών να αναλάβει δράση για τη διατήρηση των βαθέων υδάτων, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παράκτιων κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Συμπερασματικά, οι εξορύξεις στα βαθέα ύδατα δε συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά μη αναστρέψιμες καταστροφές που πιθανώς προκληθούν από την εξόρυξη, λόγω του ιδιαίτερα αργού ρυθμού ανάκαμψης των επηρεαζόμενων οικοσυστημάτων, καθώς και σε σύγκριση με τα βραχυπρόθεσμα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.

Η κοινή δήλωση των 38 περιβαλλοντικών φορέων ζητά από τον ISA να προβεί στα ακόλουθα:

  • Τροποποίηση του Στρατηγικού σχεδίου ώστε η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος να αποτελεί θεμελιώδη στόχο αυτού.
  • Θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις με βάση τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης Επιτροπής Περιβάλλοντος, ανοιχτή πρόσβαση του κοινού σε δεδομένα και πληροφορίες από τη Νομική και Τεχνική Επιτροπή.
  • Διεξοδικές δημόσιες συμμετοχικές διαβουλεύσεις για την επιστημονική διερεύνηση των θεμελιωδών ζητημάτων σχετικά με την ανάγκη για εξόρυξη στον πυθμένα του βυθού και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές του για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα, διασφαλίζοντας την αξιολόγηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων ως προς αποτελεσματικότερους πόρους ενέργειας.
  • Να τερματιστούν οι συνάψεις έρευνας σε βαθέα ύδατα και να μην εκδοθούν νέες συμβάσεις εκμετάλλευσης.

H κοινή δήλωση τονίζει τον κίνδυνο καταστροφής σπάνιων οικοσυστημάτων με ζωτικό ρόλο για τον πλανήτη μας και έχει ως κοινό γνώμονα την προστασία της φυσικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές, μέσω της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της εφαρμογής της διεθνώς θεσμοθετημένης «Αρχής της Πρόληψης».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ