Η Αλυκή Ψιλή Άμμου στη ΝΑ Σάμο, είναι ένας μικρός αλλά ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας υδροβιότοπος.

Σε αυτόν βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο περισσότερα από 150 είδη από προστατευόμενα πουλιά, αλλά και πολλά άλλα σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας. Αν και από χρόνια ανήκει στο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, δυστυχώς στην πράξη δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο προστασίας ή διαχείρισης.

Εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, έχει υπό σχεδόν καθημερινή παρακολούθηση αυτό το ιδιαίτερο οικοσύστημα, καταγράφοντας τόσο τη βιοποικιλότητα, όσο και την επίδραση των ανθρωπογενών επιδράσεων.

Η πολυεπίπεδη έρευνα που υλοποιούμε, επικεντρώνεται τόσο στην καταγραφή των μόνιμων και μεταναστευτικών πληθυσμών πουλιών και ζώων που βρίσκουν καταφύγιο εκεί, καθώς επίσης και στη καταγραφή της χλωρίδας και μακροπανίδας, αλλά και των φυσικο-χημικών παραμέτρων του υδροβιότοπου.

Η στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες του νησιού, με στόχο  την εφαρμογή μέτρων αειφόρου διαχείρισης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μακροπροθεσμη προστασία αυτού του σπάνιου νησιωτικού οικοσυστήματος.