Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε στην καλύψη της ανάγκης που υπάρχει για περιβαλλοντική ενημέρωση στις κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου, στις 10 Αυγούστου, το Αρχιπέλαγος υλοποίησε στο Καρκινάγρι, Ικαρίας μία μεγάλη εκδήλωση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κάβο Πάπα.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της ιδιαίτερης βιολογικής σημασίας που χαρακτηρίζει το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της Ικαρίας, καθώς και την ανάγκη προστασίας αυτού. Παρουσιάστηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα της περιοχής, ενώ περιγράφηκαν και οι παράγοντες που το υποβαθμίζουν και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν αυτοί να περιοριστούν.

Τέλος ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Έρευνας Αιγαίου, στις Ράχες Ικαρίας, καθώς και οι τρόπου με τους οποίους μπορεί να είναι χρήσιμο στους κατοίκους του νησιού. Περιγράφηκε επίσης και η λειτουργία της Τράπεζας Σπόρων του Κέντρου, καθώς και η σημασία της προστασίας και διαφύλαξης του φυτικού γενετικού υλικού, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι να είναι πιο αποτελεσματική η Τράπεζα Σπόρων στη συλλογή φυτικού γενετικού υλικού.

Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε μία μακρά και γόνιμη συζήτηση για θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που χρησιμοποιούνται στα χωριά (π.χ. μπαταρίες, μηχανέλαια, αμίαντος, χημικά φυτοφάρμακα) και για το πώς μια μικρή κοινωνία μπορεί να τα διαχειριστεί και να τα απομακρύνει σε κατάλληλους χώρους. Στη συζήτηση αυτή, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ραχών, πολλά μέλη του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και πολλοί κάτοικοι του Καρκιναγρίου καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Ραχών.