Η Ποσότητα Μετράει – Η Ποιότητα Υπερτερεί

Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα μεταρρυθμίζοντας την ΚΑλΠ

Διακήρυξη για την παράκτια αλιεία κατά τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)

Οι παρακάτω υπογράφοντες οργανισμοί, εκπροσωπώντας παράκτιους αλιείς, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα το οποίο στοχεύει στη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Αλιείας υποστηρίζοντας τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και των οικοσυστημάτων, την προώθηση των καλών πρακτικών, την ορθή και δίκαιη διανομή των δικαιωμάτων αλίευσης, που θα βασίζεται σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, και μία ισόνομη κατανομή των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Οι νέες αλιευτικές πολιτικές οφείλουν να ανταμείβουν τις καλές πρακτικές με προτιμησιακή πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, στοχεύοντας στην υλοποίηση προγραμμάτων μείωσης της αλιευτικής δυναμικότητας, ώστε να εξαλειφθούν οι καταστρεπτικές αλιευτικές μέθοδοι. Η ευρωπαϊκή αλιεία θα μπορέσει, με αυτόν τον τρόπο να πορευτεί σε ένα βιώσιμο μονοπάτι.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την παραπάνω θέση με την απόφαση που υιοθέτησε στην Πράσινη Βίβλο τον Φεβρουάριο του 2010. Η απόφαση επισήμανε ότι, παρά την προνομιακή πρόσβαση που πρέπει να δοθεί στις τοπικές αλιευτικές κοινωνίες, τα αλιευτικά δικαιώματα δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στα ιστορικά δικαιώματα αυτών των κοινωνιών. Παράλληλα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια που να καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους και πώς η χρήση των κριτηρίων αυτών θα μπορέσει να διαμορφώσει μία δυναμική η οποία θα οδηγήσει στη βελτίωση των καλών πρακτικών και σε μία περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προσανατολισμένη βιώσιμη αλιευτική βιομηχανία1.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου είναι μικρού μεγέθους με ήπια αλιευτική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας μία ποικιλία εποχιακών αλιευτικών μεθόδων σε μία σειρά από είδη, με σχετικά χαμηλό αντίκτυπο στη φυσική λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η παράκτια αλιεία αποτελεί έναν τομέα ο οποίος απασχολεί σημαντικό εργατικό δυναμικό με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, συντηρώντας οικονομικά και πολιτιστικά πολλές τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην προσφορά διατροφικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας κοινωνική, οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Τα παραπάνω αναγνωρίστηκαν στην απολογιστική Δήλωση της Ημερίδας που διοργανώθηκε το 2009 στις Βρυξέλλες με θέμα τη Μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την Παράκτια Αλιεία2, καθώς και στη Δήλωση της La Coruña το 20103, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, οι ποσοτικές άποψεις που προάγουν τη διαφορετικότητα στις αλιευτικές πρακτικές και την ύπαρξη καθεστώτων διαφορετικών ταχυτήτων παραβλέφθηκαν προκλητικά από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του μεταρρυθμιστικού πλαισίου της ευρωπαϊκής αλιείας.

Οι παράκτιοι αλιείς αναμένεται να περιθωριοποιηθούν στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός υποχρεωτικού συστήματος Ανταλλαγής Αλιευτικών Δικαιωμάτων το οποίο πρότεινε η Επιτροπή. Ένα τέτοιο καθεστώς θα ευνοούσε τους οικονομικά ισχυρούς παρά τη βιώσιμη αλιευτική δραστηριότητα. Ωστόσο, αν εφαρμοστεί δίκαια και συνετά, παραχωρώντας επακριβώς προσδιοριζόμενη πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους, ενδεχομένως να βοηθήσει στην ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και τη γενικότερη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλιείας μακροπρόθεσμα.

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν μία μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στην αλιευτική βιομηχανία σε ποσοστό 60% για τα επόμενα 10 χρόνια, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να παρατηρούναι στον τομέα της παράκτιας αλιείας, το ανθρώπινο δυναμικό της οποίας αγγίζει το 65% του συνολικού αλιευτικού εργατικού δυναμικού.

Για αυτόν το λόγο, λοιπόν, καλούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, την Επίτροπο Αλιείας και Θαλασσίων Υποθέσεων να αναστρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση:

 • Παρέχοντας προνομιακή πρόσβαση στους αλευτικούς πόρους σε εκείνους που αλιεύουν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, θεσπίζοντας ταυτόχρονα κριτήρια βιωσιμότητας αναφορικά με την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, ευνοώντας εκείνους των οποίων η αλιευτική δραστηριότητα δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
 • Ανακαλώντας τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του προτεινόμενου συστήματος Ανταλλαγής Αλιευτικών Δικαιωμάτων και την ανάπτυξη ευέλικτων εργαλείων που θα επιτρέψουν την κατανομή της πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους με την υιοθέτηση κριτηρίων βιωσιμότητας.
 • Συμπεριλαμβάνοντας ένα οριοθετημένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και υλοποίηση μακροχρόνιων επιχειρησιακών σχεδίων, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα μέσω συμμετοχικών συν-διαχειριζόμενων διαδικασιών, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αλιείας.
 • Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας σαφείς όρους και πρωτόκολλα, αποφεύγοντας τη διαμάχη μεταξύ των εμπλεκόμενων σε αλιευτικές δραστηριότητες, στοχεύοντας στην ισόρροπη κατανομή των αλιευτικών πόρων.

 

Υπογράφοντες:

 1. 40+ Fishing Boat Association
 2. 5 Terre Academy
 3. Acció Natura
 4. African artisanal fishing organisations confederation (CAOPA)
 5. Amigos de la Tierra España
 6. An Taisce
 7. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
 8. Asociació de Naturalitstes de Girona (ANG)
 9. Asociacion de Armadores de Artes Menores de Catalunya (ADAMEC)
 10. Asociación de Defensa Medioambiental Salvemos Monteferro
 11. Asociación para la Investigación del Mar (AIMARES)
 12. Associació Catalana d´Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO)
 13. Association des Ligneurs de la Pointe de Bretagne
 14. Associazione Locale-Globale
 15. Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona
 16. Baltic Environmental Forum
 17. Baltic Wolf
 18. BirdLife Europe
 19. Birdwatch Ireland
 20. BLOOM association
 21. Blue Ventures
 22. Bridport Commercial Boatowners and Fishermen’s Association
 23. Cadgwith and Helford Fishermen’s Association
 24. Cardigan Bay Fishermen’s Association
 25. Centre d’Etude, de Recherche-Action et d’Appuis pour le Développement (CERAD)
 26. Coalition Clean Baltic (CCB)
 27. Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA)
 28. Coastwatch Europe
 29. Cofradía de Pescadores de Cedeira
 30. Cofradía de pescadores de l’Estartit
 31. Collectif Bar Européen
 32. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Var
 33. Community Atgaja
 34. Community of Arran Seabed Trust Limited
 35. Confraria de Pescadors de Sitges
 36. Cooperativa Porto de Abrigo
 37. Coral Cay Conservation
 38. Cornish Handliners Association
 39. Danish Society for a Living Sea
 40. Danmarks Naturfredningsforening
 41. Deepwave
 42. DEPANA – Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
 43. Deutsche Umwelthilfe
 44. Dingle Oceanworld
 45. Donegal Small Islands Fishermen
 46. Eastbourne Fisherman’s Protection Society
 47. Ecologistas en Acción
 48. Eko-Unia
 49. Ενάλια Φύσις – Environmental Research Centre

 50. Environmental Centre for Administration and Technology
 51. Environmental Information Center
 52. EuroNatur
 53. Fair Oceans
 54. Federación Galega de Cofradías de Pescadores
 55. Finnish Association for Nature Conservation
 56. Fish Fight
 57. Fishermens Federation for Small-scale fishery in Sweden (SYEF)
 58. Fishing For Jobs
 59. Fondazione Cetacea
 60. Fundació ENT
 61. Fundació Mar
 62. Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible
 63. Fundacja Sprzatanie Świata – Polska
 64. Galway Atlantaquaria
 65. Gent del Ter
 66. Gesellschaft zur Rettung der Delphine
 67. Global Water Partnership
 68. Goede Vissers
 69. Greenhouse Malta
 70. GreenLife
 71. Greenpeace
 72. Grupo de Estudos de Ordenamento do Territorio e Ambiente GEOTA
 73. Hastings Fishermen’s Protection Society
 74. Iberian Biodiversity
 75. Institut de Medi Ambient de la Unversitat de Girona (IMA – UdG)
 76. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
 77. International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
 78. Irish Bass
 79. Irish Seal Sanctuary
 80. Irish Wildlife Trust
 81. Irukandji Aquatik Films
 82. Kenna EcoDiving
 83. Klub Gaja
 84. Latvian Anglers Association
 85. Liffeysound Radio
 86. Lighthouse Foundation
 87. Ligue pour la Protection des Oiseaux
 88. Lithuania Association
 89. Lithuanian Entomological Society
 90. Lithuanian Fund for Nature
 91. Lithuanian Ornithological Society
 92. M.E.E.R.
 93. Marefondum
 94. Marevivo
 95. Marine Conservation Society
 96. Marine Network of Friends of the Earth, England Wales and Northern Ireland – MARINET
 97. Mediterranean Association to Save the Sea Turtles (Medasset)
 98. Mediterranean Platform of Artisanal Fishers
 99. Mediterrània-CIE
 100. Mudeford and District Fishermen’s Association
 101. National Association of Small Boat Owners of Iceland
 102. National Sea Life Centre Bray
 103. Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU)
 104. Nature Trust (Malta)
 105. Natuurpunt
 106. Nederlandse Elasmobranchen Vereniging
 107. NEREO
 108. Netherlands Inland Fishers Association
 109. New Economics Foundation
 110. New Under Ten Fishermen’s Association
 111. Noé Conservation
 112. North West Traditional Fishermen
 113. Observatori de deute en la Globalització
 114. OCEAN2012
 115. Oceana
 116. OceanCare Switzerland
 117. Oceanográfica: Divulgación, Educación y Ciencia
 118. ONDARROA 12 MILLA
 119. Orford and District Inshore Fishermen’s Association
 120. Our Earth Foundation
 121. People Uniting and Generating Aid for Development (PUGAD)
 122. Pew Environment Group
 123. Plataforma rural – Alianzas por un mundo rural vivo
 124. Polish Ecological Club
 125. Poole & District Fishermen’s Association
 126. Pro Wildlife e.V.
 127. Prud’homie de Pêche de La Seyne-sur-Mer
 128. Prud’homie de pêche de Sanary
 129. Quercus (Associação Nacional de Conservação da Natureza)
 130. Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”
 131. Rede de colectivos Foro Social de Cangas
 132. Reef Check
 133. Scottish Creelers and Divers
 134. Sea First Foundation
 135. Seas At Risk
 136. Share the World’s Resources
 137. Shark Trust
 138. Sharklab
 139. Slow Food Foundation for Biodiversity
 140. Societat Catalana d’Educació Ambiental
 141. Society for the Conservation of Marine Mammals (GSM)
 142. SOS Grand Bleu
 143. South Coast Fisherman’s Council
 144. Stichting de Noordzee
 145. Submarinistas en Acción
 146. Sustainable Development Initiatives (DVI)
 147. Sustainable Inshore Fisheries Trust
 148. Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Φούρνων-Κορσεών, “Ο Γλάρος”
 149. Swale Fisherman`s Association
 150. Swanage Fishermen’s Association
 151. Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)
 152. Tethys Research Institute
 153. The Fisheries Secretariat
 154. The Gowienica Rivers Association
 155. Union Intersyndicale des Petits Métiers de Pêche de Méditerranée (UIPMPM)
 156. Verdegaia
 157. Veterinaris Sense Fronteres (VsF)
 158. VinVis / AKTEA
 159. WWF Mediterranean Programme Office
 160. Xarxa de Custòdia del Territori