Οι προηγούμενες σχετικές έρευνες που έχει διεξάγει το Αρχιπέλαγος, είχαν φανερώσει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών, από οικολογικήςαπόψεως, ειδών μακροπανίδας στα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων του νησιού. Με τη συνδρομή του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο διαθέτει επιστήμονες εξειδικευμένους στη μελέτη της ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων, επιτεύχθηκε μια πιο λεπτομερής, συλλογική καταγραφή των ειδών. Αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας ήταν η